single-doctor

Uzm. Dr. Tolga Totoz

Anestezi ve reanimasyon

Doktor Hakkında

Uz.Dr.Tolga TOTOZ

DoğumYeri  :İstanbul

EĞİTİM

1994-2003  :MarmaraÜniversitesiTıpFakültesi(İngilizce)

11/2006-11/2010 :ŞişliEtfalEğitimveAraştırmaHastanesi

AnesteziyolojiveReanimasyonKliniğiUzmanlıkEğitimi

İŞDENEYİMİ

2003    -           2004    : Acil Sorumlu Hekimi (Özel Hastane)

2004    -           2006    : Tıbbi Koordinatör (Özel Hastane)

2006    -           2010    : Asistan Doktor

ŞişliEtfalEğitimveAraştırmaHastanesiAnesteziyolojiveReanimasyonKliniği

2010-2011 :UzmanDoktor

ŞişliEtfalEğitimveAraştırmaHastanesiAnesteziyolojiveReanimasyonKliniği

2011-2013 :UzmanDoktor

(mecburihizmet)        AhiEvrenGöğüsKalpveDamarCerrahisiEğitim ve Araştırma HastanesiAnesteziyolojiveReanimasyon Kliniği

2013-2016 :Başasistan(UzmanDoktor)

BağcılarEğitimveAraştırmaHastanesiAnesteziyolojiveReanimasyonKliniği

2016-halen :UzmanDoktor

ŞafakSağlıkGrupHastaneleriAnesteziyolojiveReanimasyonBölümü

İngilizce(İleriseviyede)      

BİLİMSELÇALIŞMALAR(YAYINLAR)

Yayınlar:

-Diltiazemİntoksikasyonu:Birolgusunumu.

ŞişliEtfalHastanesiTıpBülteni,cilt:44,sayı:1,2010;41-44.

-LaparoskopikKolesistektomilerdepost_insizyonel%0.5LevobupivakaininfiltrasyonununPostoperatifAğrı KontrolüÜzerineEtkisi

TürkAnestReanDerDergisi2010;38(3):201-207

-EditöreMektup.

TürkiyeKlinikleriJAnestReanim2011;9(3):233-4.

 

-HemolitikÜremikSendromOlgusundaUzunSüreliRenalReplasmanvePlazmaferezTedavisi:YoğunBakımÜnitesiDeneyimi

ŞişliEtfalHastanesiTıpBülteni,2012;46(3):148-152

-ArtroskopikDizCerrahisindeİntraartikülerUygulananBupivakainveLevobupivakaininPostoperatifAnaljezik Etkilerinin Karşılaştırılması

TurkiyeKlinikleriJAnestReanim2012;10(1):7-13

-ContinuousVenovenousHemodiafiltrationTreatmentInLife-ThreateningLithiumToxicity: A Case Report.

TheInternetJournalofAnesthesiology. 2012Volume30Issue2

-ReanimasyonünitemizinbiryıllıknütrisyonprofiliŞ.E.E.A.H.Tıp Bülteni2013;47(3):147-150

-Yoğunbakımünitemizdeki(YBÜ)perkütantrakeotomipratiğimizŞ.E.E.A.H.TıpBülteni 2013;47(1):11-15

-YoğunbakımünitemizdekiintoksikasyonolgularınıngeriyedönükincelenmesiŞ.E.E.A.H.TıpBülteni 2013;47(2):63-66

-KardiyovaskulerCerrahiSonrasıUzamışYoğunBakımİhtiyacıOlanKalpYetmezliğiHastalarındaNutrisyonel DesteğinEtkileri

Ş.E.E.A.H.TıpBülteni2014;48(1):8-16

-HipertansiyonHastalarındaDeğişikHızlıSeriAnesteziİndüksiyonYöntemlerininKarşılaştırılması

Ş.E.E.A.H.TıpBülteni2015;49(1):53-61

-LaparoskopikJinekolojikGirişimlerdenSonraKalpveKaraciğerBelirtecleriDeğişiklikleri

TurkJAnaesthReanim2015;43:73-7DOI:10.5152/TJAR.2014.83604

-) Prolonged Mechanical Ventilation After CABG: Risk Factor AnalysisJournalofCardiothoracicandVascularAnesthesia, Vol29,No1(February),2015:pp52–58

-İnguinalHerniNedeniileOpereEdilenHastalardaPostoperatifAnaljeziSağlamak İçinYaraYerineİnfiltreEdilenBupivakainveLevobupivakainin Karşılaştırılması

İKSSTDerg7(3):103-110,2015doi:10.5222/iksst.2015.103

 

-Artroskopikdizcerrahisindeintraartiküleruygulananlevobupivakain,fentanil-levobupivakainvetramadol-levobupivakain’inpostoperatifağrıkontrolüneetkileri

ActaOrthopTraumatolTurc2015;49(3):267–273doi:10.3944/AOTT.2015.14.0107

-SurvivalEffectofSupportiveCareServicesforTurkishPatientswithMetastaticGastricCancer

 

Asian Pac J Cancer Prev, 16 (3), 1213-1217DOI:http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2015.16.3.1213

-Effectsofdexamethasoneandpheniraminemaleateonhemodynamicandrespiratoryparametersaftercementationincementedpartialhipprosthesis

M.E.J.ANESTH23(1),2015

-TerapötikHipotermiUygulamasınınEnfeksiyözKomplikasyonlarÜzerindekiEtkisininRetrospektif Değerlendirilmesi

Ş.E.E.A.H.TıpBülteni2015;49(2):122-30

-YoğunBakımÜnitesindeDiyabetikKetoasidozSonrasıGelişenKritikHastalıkPolinöropatisi

 

TurkYoğunBakımDerneğiDergisi(2015)13:87-90DOI:10.4274/tybdd.13008

-Efficacyoflaparoscopictransversusabdominisplaneblockforelectivelaparoscopiccholecystectomyinelderly patients

TheBosnianJournalofBasicMedicalSciencesDOI:http://dx.doi.org/10.17305/bjbms.2015.84121-Tiroid Medullar KarsinomluAğırHemofiliATanılıHastayaAnestezikYaklaşım

İKSSTDerg8(1):48-51,2016doi:10.5222/iksst.2016.048

Repeatedsugammadexusageinapatientwithmultiplesclerosis:acasereportWienerklinischewochenschrift, doi:10.1007/s0058-014-0696-0

Useofawakeflexiblefiberopticbronkoscopicnasalintübationinsecureairwaymanagementfor reconstrictivesurgeryinapediatricpatientwithburn

Casereports,2018

 

 

Arandomized,double-blindstudyoftheultrasoundassessmentoftheeffectofpharyngeal packingon perioperativegastricvolumein nasalsurgery

BMCanesthesiology,2019

Mesencymalstemcellderivedfromepicardialadiposetissuereversecardiacremodelinginarabbit modelof myocardialinfarction

EuropeanReviewfor…,2021

TheEffectofIsosulfanBlueUsedforSentinelLymphnodeBiopsyonMethemoglobineLevel

ElyJSurg, 2018

KİTAP

VascularSurgeryandAnesthesia

BÖZYAPRAK,CYILMAZNKahraman-2022–BÖLÜM14VEBÖLÜM20

Ayrıca;

Uyanıkfiberoptikentübasyon(sertifikalı),Rejyonelanestezi,

Kronikağrıtedavisivegirişimleri,Çok sayıda yurt içi sözlü sunu,Çok sayıda uluslar arası poster,Çoksayıdaulusalposter,

Doktoratezidanışmanlıklarıbulunmaktadır.

Randevu Al

Son Haberler

Hastanemizin tüm içeriklerine ve merak ettiklerinize bu bölümden ulaşabilirsiniz